Browsing: Tarih

Hz. Adem (a.s.)’den günümüze değin yaşanmışlıklar…

İslam Tarihi
SUHEYB b. SİNÂN
By

صهيب بن سنان Ebû Yahyâ Suheyb b. Sinân b. Mâlik er-Rûmî (ö. 38/659)Sahâbî. Hicretten otuz yıl kadar önce Irak’ın Musul şehri yakınlarında Fırat (veya Dicle) nehri…

İslam Tarihi
SAFVÂN b. ÜMEYYE
By

صفوان بن أميّة Ebû Vehb (Ebû Ümeyye) Safvân b. Ümeyye b. Halef b. Cumah el-Kureşî el-Cumahî el-Mekkî (ö. 41/661 [?])Müellefe-i kulûbdan sayılan bir sahâbî. Kureyş’in en…

Cumhuriyet Tarihi
c.h.p.
By

C.H.P.? Mustafa Kamal’ın kurduğu Türkiye sınırları içerisinde İslamı bitirme organizasyonudur. Cumhuriyetin ilanıyla beraber bitirme operasyonlarını uygulamaya koyulmuştur. İslamiyete verdiği en büyük zarar Halifeliğin ilgası, Türk milletine…

Tarih
FEZÂİLÜ’l-ETRÂK
By

Câhiz’in (ö. 255/869) Türkler’in karakteri ve askerlik meziyetlerine dair eseri. İslâm tarihinde Türkler’e tahsis edilmiş en eski eser olarak tanınan Feżâʾilü’l-etrâk 225-245 (840-859) yılları arasında kaleme…

Akaid
CÂHİZ
By

الجاحظ Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869)Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri. 150-160 (767-777) yılları arasında Basra’da…

Osmanlı
Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın Şahsiyeti
By

Kanunî, Osmanlı padişahlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han‘ın oğludur. 27 Nisan 1495’de Trabzon’da Aişe Hafsa Sultan‘dan doğdu. Doğduğu zaman, Süleyman ismi,…

1 2 3 17