Browsing: İslam Tarihi

İslam Tarihi
SUHEYB b. SİNÂN
By

صهيب بن سنان Ebû Yahyâ Suheyb b. Sinân b. Mâlik er-Rûmî (ö. 38/659)Sahâbî. Hicretten otuz yıl kadar önce Irak’ın Musul şehri yakınlarında Fırat (veya Dicle) nehri…

İslam Tarihi
SAFVÂN b. ÜMEYYE
By

صفوان بن أميّة Ebû Vehb (Ebû Ümeyye) Safvân b. Ümeyye b. Halef b. Cumah el-Kureşî el-Cumahî el-Mekkî (ö. 41/661 [?])Müellefe-i kulûbdan sayılan bir sahâbî. Kureyş’in en…

İslam Tarihi
TÂRIK b. ZİYÂD
By

طارق بن زياد Târık b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr) en-Nefzâvî el-Leysî (ö. 102/720)Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan. Yaklaşık 50 (670) yılında doğdu. Berberî…

İslam Tarihi
KURTUBA
By

Endülüs Emevî Devleti’nin başşehri. İspanyolca adı Córdoba olan şehir Atlas Okyanusu’nun 200 km. uzağında ve deniz seviyesinden 100 m. yükseklikte, Guadalquivir (Vâdilkebîr) nehrinin kenarında yer alır;…

İslam Tarihi
MÛSÂ YABGU
By

موسى يبغو el-Melikü’l-âdil Muizzü’d-devle Mûsâ b. Selçuk (ö. 456/1064’ten sonra) Selçuklu hânedanının atası olan Selçuk Bey’in oğlu. Selçuklular’ın kuruluş devrinde önemli rol oynayan hânedan mensuplarından biri…

İslam Tarihi
İFTİHÂRÎLER
By

افتخاريان İlhanlı Devleti’nde idarî, edebî ve kültürel hizmetlerde bulunan bir aile. Kazvinli olan ailenin bilinen ilk ferdi, Hz. Ebû Bekir’in soyuna mensup olduğu için Bekrî nisbesini…

İslam Tarihi
HİTTÎN SAVAŞI
By

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı (583/1187). 491-492 (1098-1099) yıllarında Doğu Akdeniz kıyılarında Haçlı devletlerinin kurulmasından sonra buradaki müslümanların en büyük hedefi bölgeyi onlara…

1 2 3 11